PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego , w trakcie szkolenia w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania oraz diagnostyki klinicznej. Odbyłam wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w tym ukierunkowanych dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w diagnostyce klinicznej. Doświadczenie zdobywałam pracując pod stałą superwizją. Posiadam uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, pracując w ośrodkach terapeutycznych, szkołach i przedszkolach oraz obecnie- jako wieloletni diagnosta placówek neuropsychiatrycznych. W pracy zwracam uwagę na współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz rodziną dziecka. Jest diagnostą w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Osób z Autyzmem, wykonuje zlecenia diagnostyczne od lekarzy Poradni Neurologicznej. Prowadzę terapie indywidualne i grupowe dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz pełną diagnostykę dzieci od 3 roku życia w zespole z lekarzem psychiatrą.  Konsultuję i nadzoruję pracę terapeutów pracujących z dzieckiem w środowisku domowym i szkolnym.

ZAJMUJE SIĘ:

  • kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych
  • kompleksową diagnostyką zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD, ODD u dzieci i młodzieży oraz wsparciem ich rodziców
  • diagnostyką niepełnosprawności sprzężonych
  • psychoedukacja rodziców dzieci diagnozowanych psychiatrycznie
  • pomocą psychologiczną dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz ich rodzicom
  • prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej
  • psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci nadpobudliwych
  • psychoedukacją i wsparciem dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi
  • prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • konsultacje w miejscu naturalnego funkcjonowania dziecka (przedszkole, szkoła, dom) oraz nadzór terapeutyczny nad prowadzoną w tych miejscach terapią, możliwość tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci do wieku wczesnoszkolnego.

Diagnozuję dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do 18 lat.

Nie zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej oraz diagnozą dysleksji / dysortografii / dysgrafii, terapią rodzinną, terapią rodzinną.

Na pierwszą wizytę z psychologiem dziecięcym zapraszam samych rodziców. Proszę o zabranie ze sobą dokumentacji z dotychczas przeprowadzonych badań, orzeczenia i opinie o dziecku.