PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej z dziedziny psychologii w zakresie psychologii
klinicznej dziecka oraz neuropsychologii, certyfikowany psychoterapeuta EMDR i CBT. Ukończyła
Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej ze specjalnością psychologia kliniczna oraz neuropsychologia,
a także pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej, czteroletnią szkołę psychoterapii
poznawczo-behawioralnej (Centrum CBT) i liczne studia podyplomowe w tym stadium Wczesna
Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie. Ukończyła cykl szkoleń konieczny do certyfikacji w zakresie
terapii behawioralnej – stosowanej analizy zachowania. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii
Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Prywatnie mama wspaniałej trójki
– prawie dorosłej córki, nastoletniego syna i zaczynającej karierę szkolną córeczki. Na własnej skórze
poznała blaski i cienie rodzielstwa.
W swojej pracy psychoterapeutycznej pracuje metodami o sprawdzonej skuteczności,
opisanymi na liście metod pomocy psychologicznej, opartych na dowodach, opublikowanej przez APA
(Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym,
poszukuje jednak stale nowych możliwości pracy z pacjentem stąd szkoli się w podejściach
należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych – ukończyła szkolenia z ACT (Terapia
Akceptacji i Zaangażowania ), RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania), Terapii Schematu, DBT
(Terapia Dialektyczno-Behawioralna). Od ponad dwóch lat zafascynowana jest możliwościami jakie
daje w pracy z pacjentem terapia EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Pracuje pod stałą superwizją. Nieustannie poszerza swoją wiedzę z zakresu psychologii i
psychoterapii uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych. Odbyła dwuletni staż
terapeutyczno-diagnostyczny w Fundacji Synapsis, gdzie także uczestniczyła w licznych szkoleniach
dotyczących autyzmu, w tym w 1,5 rocznym szkoleniu – „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa.
Diagnoza, terapia, wsparcie dla rodziny”. Od 14 lat pracuje także jako terapeuta integracji
sensorycznej. Jest certyfikowanym diagnostą STAT, ADOS, Stanford-Binet 5, MFDR (Monachijska
Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa), PEP-R i inne.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Prowadzi terapię indywidualną, poradnictwo dla rodziców i nauczycieli, zajęcia warsztatowe i
szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze, wykłady. Była nauczycielem akademickim.
Pracowała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (również specjalistycznych), w szkołach i
przedszkolach, w tym specjalnych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas pracy na oddziałach psychiatrycznych, oddziale neurologii i
pediatrii, w hospicjum domowym, w zespole diagnostycznym NZOZ Konwaliowa a także podczas
obowiązkowych staży realizowanych w trakcie specjalizacji klinicznej w dziedzinie psychologii.

Przez kilka lat pracowała w Centrum Słuchu i Mowy Medincus, gdzie nie tylko prowadziła
diagnozy i terapie pacjentów Centrum, ale także współtworzyła SPPS – Stymulację Polimodalnej
Percepcji Sensorycznej – nowoczesną metodę wsparcia dla pacjentów, mającą zastosowanie w wielu
różnych grupach zaburzeń wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego

 

ZAJMUJE SIĘ:

• kliniczną diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną zaburzeń wieku rozwojowego –
dzieci od 3 miesiąca życia (w tym FAS, całościowe zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność
inteletualna, niepełnosprawności sprzężone)
• terapią zaburzeń wieku rozwojowego a także terapią w zaburzeniach hiperkinetycznych,
zaburzeniach lękowych i depresyjnych, zaburzeniach odżywiania
• kompleksową diagnozą i terapią autyzmu i zespołu Aspergera (również u młodzieży i młodych
dorosłych) – w tym tworzeniem programów terapeutycznych do realizacji w placówce
edukacyjnej oraz w domu w oparciu o Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) lub VB-MAPP
• prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS)
• dziećmi/nastolatkami z zachowaniami trudnymi, opozycyjno-buntowniczymi oraz z objawami
zaburzeń koncentracji uwagi (ADD) i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz
wsparciem dla ich rodziców i nauczycieli w przedszkolu/szkole
• dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami emocjonalnymi i w relacjach z
rówieśnikami oraz dorosłymi (ma duże doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z
mutyzmem selektywnym i innymi zaburzeniami związanymi z mową i komunikacją)
• pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną, doświadczającym trudności w
relacjach
• dziećmi, adoloscentami i dorosłymi po traumatycznych przeżyciach – terapia EMDR
• diagnozą i udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi
(dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
• pomocą psychologiczną dzieciom i nastolatkom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz
udzielaniem wsparcia dla ich rodzin
• pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych – rozwód, śmierć, choroba, zmiana
miejsca zamieszkania
• psychoedukacją rodziców/opiekunów doświadczających trudności wychowawczych
• coachingiem rodzicielskim – wsparciem rodziców/opiekunów w procesie wychowania dziecka
od momentu poczęcia do dorosłości dziecka
• terapią par i małżeństw w podejściu CBT (także par jednopłciowych)

Konsultuje dzieci, młodzież w wieku od 2 miesiąca życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.