PSYCHOLOG

Umów wizytę
 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwentka Wydziałów Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła 4 – letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana analiza zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, m.in. szkolenie dotyczące wykorzystania ADOS 2 w badaniach klinicznych. Pracuje pod superwizją.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami zdobywała w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Publicznych i Niepublicznych Przedszkolach oraz Fundacji Scolar. Była koordynatorem Punktu Wczesnej Interwencji w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu oraz dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Pracowała także w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła konsultacje diagnostyczne oraz szkolenia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Poradnią Psychologiczną SPZZLO Warszawa Żoliborz oraz Fundacją Scolar.

ZAJMUJE SIĘ:

  • Psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami zachowania
  • Pracą terapeutyczną z dziećmi i nastolatkami, którzy mają problemy szkolne, zmagają się z niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z rówieśnikami, problemami z wyrażaniem własnych emocji i potrzeb, wybuchami złości, agresją, trudnościami z zasypianiem, objawami psychosomatycznymi, myślami o charakterze suicydalnym,
  • diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych (m.in. diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zaburzeń ze spektrum autyzmu, ocena możliwości intelektualnych, ocena aktualnego poziomu rozwoju dziecka od 3 miesiąca życia do dorosłości, badania w kierunku ADD/ADHD, ocena funkcjonowania społeczno – emocjonalnego, określanie mocnych stron dziecka)
  • Pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży zmagającymi się z sytuacjami kryzysowymi (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, śmierć, choroba)
  • Pracą z rodzicami mającymi problemy wychowawcze lub mającymi trudności w relacjach z dziećmi
  • Pracą z rodzicami i dziećmi w sytuacji okołorozwodowej
  • Psychoedukacją rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi doświadczanymi przez młodych dorosłych.

 

Konsultuję dzieci i młodzież od 3 miesiąca do 18 lat oraz młodych dorosłych.

Na pierwszą wizytę do psychologa dziecięcego zapraszam tylko rodziców/opiekunów.